Política de Privacitat En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d’ara endavant RDLOPD) COOPERATIVA DE SERVEIS ENERGETICOS C I C COOP. V. Desitja posar en coneixement de l’usuari del lloc web www.aeioluz.com la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament es comuniquen a través del correu electrònic amb COOPERATIVA DE SERVEIS ENERGETICOS C I C COOP. V. , emplenen formularis de recollida de dades o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que implique la comunicació de les seues dades personals a COOPERATIVA DE SERVEIS ENERGETICOS C I C COOP. V. .COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. informa a l’usuari del lloc web, que en aquesta política de privadesa es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. duu a terme com a responsable del mateix a través del lloc web. Si l’usuari –després de la lectura del present document- continua utilitzant els serveis, estarà manifestant la seua acceptació expressa d’aquesta política de privadesa i tractament de dades personals. En cas contrari l’usuari haurà d’abandonar el lloc web. Així mateix, l’usuari queda informat que aquestes condicions seran aplicable subsidiària d’aquelles altres que sobre la mateixa matèria s’establisquen amb caràcter especial i siguen comunicades a l’usuari sense caràcter limitatiu a través dels formularis de registre, bases reguladores de concurs o promocions i/o condicions dels serveis particulars, quedant les presents polítiques com a complementàries de les anteriors en allò que no es contradiga. S’informa a l’usuari que qualsevol tractament de dades personals, quedarà sota l’àmbit d’aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establida per la LOPD i la seua normativa complementària i de desenvolupament. A tals efectes s’entendrà per dada de caràcter personal, qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables –incloent la dada del correu electrònic i/o l’adreça IP en el cas en què identifiquen inequívocament als interessats- i per usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que comunique les seues dades de caràcter personal a través d’aquest lloc i/o els serveis disponibles en el mateix tal com sense que aquesta enumeració s’entenga sense caràcter limitatiu, correu electrònic, emplenament de formularis de recollida de dades, participació en campanyes i promocions, creació de perfils, ús de xats i fòrums, publicació d’imatges i altres continguts, i en general ús de qualsevol servei present en el lloc web que implique la comunicació de les seues dades personals. Identificació de la raó social del responsable del fitxer COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. informa a l’usuari del lloc web de l’existència de diversos tractaments i fitxers de dades personals els responsables de les quals són COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V.  , amb C.I.F. F98723802 i domicili social en C/ C/ HUELVA, 1 – 2 – 5, 46470 – CATARROJA, on s’arrepleguen i emmagatzemen les dades personals que l’usuari comunica a través del lloc web. Finalitats de tractament de dades i consentiment de l’usuari L’usuari que accedeix al lloc web www.aeioluz.com no està obligat a proporcionar informació personal –llevat que es tracte d’una secció restringida a majors d’edat o un servei que requerisca un pagament- per a la visualització del lloc web, per tant, qualsevol comunicació de dades a tals efectes ho serà perquè l’usuari voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels serveis. Quan l’usuari no s’haja registrat en aquest lloc web i duga a terme una navegació anònima, en tot cas ha de tenir en compte i és informat que l’enviament d’un correu electrònic a COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. així com la comunicació per l’usuari a aquestes entitats de qualssevol altres dades personals a través de qualsevol mitjà comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les dades personals per les citades companyies. En cas que l’usuari contacte amb COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V.  o N per a realitzar consultes o sol·licitar informació, aquest tractament de dades es realitzarà amb la finalitat d’atendre i contestar les comunicacions rebudes així com enviar la informació sol·licitada a les citades entitats. En cas que l’usuari decidisca registrar-se en el lloc web per a poder beneficiar-se de tots els continguts i serveis oferits a través d’aquest, les seues dades seran tractades amb diverses finalitats que s’especifiquen sense caràcter limitatiu a continuació ja que aquestes podran variar en funció dels serveis que en cada cas siguen oferits per COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. a través del lloc web o per N a través d’un lloc web relacionat amb les seues marques i productes. En conseqüència amb l’anterior, si l’usuari no està d’acord amb el tractament de les seues dades per COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V.  o N, haurà d’abstenir-se de comunicar o enviar les seues dades personals a aquestes companyies a través de qualsevol mitjà tal com sense caràcter limitatiu, correu electrònic, registre i alta en el lloc web o emplenament de formularis, efectuant una navegació anònima pel lloc web. La informació personal només serà utilitzada per a propòsits limitats, tal com els exposats en la present política i/o sense caràcter limitatiu, aquells que si escau siguen informats inequívocament de forma prèvia a la recollida i tractament de les dades de l’interessat. A tals efectes, en el marc de la prestació dels serveis i continguts oferits a través del lloc web, COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. poden sol·licitar en algun moment dades personals a l’usuari del lloc web mitjançant formularis o altres mitjans. En tals casos, s’inclourà una comunicació informativa en el formulari de recollida de dades, on s’indiquen totes les condicions per al tractament les dades de caràcter personal d’acord amb l’article 5 de la LOPD, tals com el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguen plantejades, les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguen a terme, i si escau, sol·licitarà el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzen. Així mateix, aquells serveis que disposen de condicions particulars, inclouran el corresponent text informatiu de les condicions que particularment regulen la utilització del servei. Les presents polítiques sempre tindran caràcter complementari i subsidiari dels textos informatius indicats en allò que no els contradiguen. COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. no sol·licita dades especialment protegides de l’usuari, entenent-se per aquests d’acord amb els articles 7 i 8 de la LOPD dades relacionades amb la raça o l’origen ètnic, creences religioses, antecedents penals, salut física o mental o orientació sexual. Registre de l’usuari La recollida de dades personals a través d’aquest lloc web es realitza a través del protocol segur de xifrat de dades Secure Socket Layer (SSL). Quan l’usuari decidisca introduir la seua dades en algun formulari del lloc web www.aeioluz.com les dades subministrades formaran part de sengles bases de dades responsabilitat de COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. , sent tractats amb les següents finalitats:

  • Permetre-li l’accés a tots els continguts i serveis oferits a través del lloc web exclusius per a usuaris registrats en aeioluz.com.
  • Participar en fòrums i enquestes d’opinió.
  • Remetre-li publicitat i informació comercial en funció de les seues preferències i aficions sobre productes i activitats organitzats i/o patrocinats per COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. en aquells casos en què l’usuari així ho sol·licite o ho autoritze expressament marcant la casella habilitades a aquest efecte. Així mateix, s’informa a l’usuari que les seues dades personals podran ser emmagatzemats en una aplicació de gestió de clients i usuaris web amb la finalitat d’oferir a l’usuari productes de COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. , afins a les seues preferències, màrqueting personalitzat, fidelització de clients, mesurament de resultats, gestió de les comunicacions mantingudes amb l’usuari i en definitiva dur a terme una millor interacció amb aquest per a garantir la seua satisfacció amb els productes i serveis.
  • Poder participar en activitats i promocions organitzades en una pàgina web per COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. per a usuaris registrats en les webs en el seu web.

Participació en promocions El tractament de dades derivat de la participació en promocions serà degudament detallat en les Bases i informació corresponents, no obstant açò amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s’informa a l’usuari que decidisca participar en els mateixos que les seues dades podran ser tractats amb la finalitat de gestionar la seua participació en cada promoció. Així mateix, l’usuari que participe en qualsevol de les promocions del lloc web -hagen acceptat o no rebre comunicacions comercials sobre promocions, premis, o altres motius conforme a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic- podrà rebre en la seua adreça de correu electrònic personal proporcionada en el moment de l’emplenament del formulari de participació o un altre tipus de document, o en defecte d’açò, en el correu electrònic personal proporcionat en el moment del registre, un missatge en el qual se’ls podrà comunicar informació referent a aquesta promoció. Xarxes Socials COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. posa en coneixement de l’usuari que està present en xarxes socials, amb caràcter no limitatiu Facebook, LinkedIn i Twitter. El tractament de dades dels usuaris que es facen seguidors de les pàgines oficials de COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. es regirà per les condicions previstes en el present apartat així com per aquelles que amb caràcter específic regulen el funcionament del servei i siguen publicades per les citades entitats. Resultaran aplicables a aquests tractaments de dades, amb caràcter subsidiari i complementari i sempre que no es contradiga, les Condicions d’ús i la Política de Privadesa del lloc web www.aeioluz.com. En aquest sentit, s’informa a l’usuari que es posa a la seua disposició la possibilitat de seguir i fer-se fan de COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. , en les diferents xarxes socials esmentades així com en qualssevol unes altres que s’indique a través d’aquest lloc web o altres webs o blogs de l’empresa. Respecte dels serveis de xarxa social en els quals COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. ha creat la seua pròpia pàgina oficial, s’ha previst en el lloc web www.aeioluz.com la possibilitat que l’usuari marque sobre la icona de la xarxa social i directament accedisca a la pàgina oficial creada per COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. fent-se seguidor o fan de la mateixa. COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. no es responsabilitzen de les pàgines no oficials que tercers usuaris creuen en les xarxes socials. Per tant, es recomana a l’usuari que active l’opció de “Seguir” a través del lloc web www.aeioluz.com No obstant açò l’anterior, també es posa en coneixement de l’usuari que les diferents xarxes socials en les quals COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. ha creat pàgines oficials, també són responsables del tractament de les dades dels usuaris pel que es recomana l’accés a la política de privadesa i condicions d’ús de les esmentades pàgines o si escau, de la pròpia xarxa social, amb la finalitat de conèixer la informació derivada del tractament de les dades de caràcter personal i especialment les condicions i finalitats a les quals seran destinats les dades que formen part del perfil de l’usuari. Ambdues entitats tractaran les dades dels usuaris que es facen seguidors de qualsevol de les seues pàgines oficials amb la finalitat d’administrar correctament el lloc web, conèixer les seues opinions i/o comentaris així com informar-li i fer-li partícip de les diferents promocions i/o esdeveniments que es realitzen per qualsevol de les empreses de la marca COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. . En aquest sentit, es recorda a l’usuari que qualsevol de les citades entitats podrà eliminar del lloc oficial qualsevol informació que vaja en contra de les normes establides en les condicions generals d’ús de la xarxa social. Qualitat de les dades S’adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seues dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, si utilitza el correu electrònic, solament pot incloure dades personals corresponents a la seua pròpia identitat i que siguen adequats, pertinents, actuals, exactes i vertaders. A tals efectes, l’usuari serà l’únic responsable enfront de qualsevol dany, directe i/o indirecte que cause a tercers o a COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. , per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seues pròpies dades personals quan siguen falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l’usuari que comunique les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establida en l’article 5.4 de la LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagen sigut recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat. Dades de menors d’edat o incapaces COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. informa a l’usuari que si és menor de 14 anys queda prohibit la introducció de les seues dades en algun dels formularis d’est el lloc web. Actualització de dades L’usuari és l’única font d’informació de les seues dades personals, per la qual cosa es prega a l’usuari que, amb la finalitat de mantenir les seues dades actualitzades i llocs al dia en tot moment d’acord amb els principis de la LOPD, comunique qualsevol variació dels mateixos a l’adreça C/ HUELVA, 1 – 2 – 5, 46470 – CATARROJA o al correu electrònic administracion@aeioluz.com Exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. informa a l’usuari de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. en la següent adreça: C/ HUELVA, 1 – 2 – 5, 46470 – CATARROJA o al correu electrònic administracion@aeioluz.com. A tals efectes, l’interessat haurà d’enviar a COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acredite la seua identitat. Exercici dels drets d’oposició i revocació del consentiment atorgat per a la recepció de comunicacions comercials via electrònica A l’empara de l’article 21.2 i 22.1 de la LSSICE l’usuari queda informat del seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats promociona’ls per a la recepció de comunicacions comercials així com el seu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a aquest efecte amb la simple notificació de la seua voluntat a COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. Per a açò, l’usuari podrà dirigir la seua oposició mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça: athento-arroba-athento.com, així com dret a revocar el seu consentiment sol·licitant la baixa del servei de recepció de comunicacions comercials per correu electrònic mitjançant remissió d’un correu electrònic a la mateixa adreça, o fent clic en qualsevol dels hiperenlaces de baixa que envia Yerbabuena Programari en cada comunicació electrònica. Qualsevol d’aquestes comunicacions serà tinguda en compte per COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. per a garantir els drets de l’usuari a l’empara de la normativa sobre comerç electrònic i comunicacions comercials als efectes de les quals les dades de l’usuari podran ser comunicats entre les citades entitats. Ús de Cookies i imatges Beacon Per a assegurar que el lloc web està sent ben administrat, facilitar una millor navegació dins del mateix i proveir informació més adequada a les necessitats del visitant, COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. utilitza “cookies” (breus arxius de text emmagatzemats en el navegador de l’usuari) i/o “web beacons” (imatges electròniques que permeten al lloc web explicar el nombre de visitants i usuaris que han ingressat a un lloc web en particular i accedir a certes “cookies”) per a emmagatzemar i agregar informació. COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. podrà usar aquestes eines per a rastrejar informació en els seus sistemes i identificar categories d’usuaris del lloc web per punts com a adreces d’IP, domini, tipus de navegador i pàgines visitades. Aquesta informació es reporta al Departament de Màrqueting de COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. i podrà ser utilitzada per a analitzar el nombre de visitants i usuaris de les diferents àrees del lloc i assegurar amb açò la utilitat del nostre lloc com a font d’informació útil i efectiva. Les “cookies” poden contenir informació personal tal com noms o adreces electròniques. La majoria de navegadors permeten als usuaris rebutjar les “cookies”. cal esmentar que en circumstàncies específiques, l’accés pot ser denegat en certes parts del nostre lloc a aquells visitants i usuaris els navegadors dels quals no permeten l’ús de “cookies”. Mesures de Seguretat adoptades en relació amb el tractament de dades personals COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. informa a l’usuari que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el RDLOPD, han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del mitjà físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reunisquen les condicions que es determinen en el meritat Reglament pel que fa a la seua integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. , garanteix a l’usuari el compliment del deure secret professional respecte de les dades personals de l’usuari i del deure guardar-los. Actualització de Polítiques COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. . actualitzarà aquesta política de privadesa i tractament de dades personals dels usuaris del lloc web. Qualsevol modificació d’aquesta política serà publicada i advertida en estel lloc web i en la política mateixa, tenint en compte l’usuari que, el tractament de les dades que haguera comunicat a COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. . es regirà per les polítiques i condicions del tractament de les dades vigents i publicades en el moment en què haja proporcionat les seues dades personals a les citades entitats sense perjudici de l’aplicació preferent dels textos legals específics a aquest efecte tal com textos informatius inserits en cupons i formularis de recollida de dades, condicions de serveis particulars i bases de concursos i promocions. En tot cas serà responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a les polítiques de privadesa publicades en el lloc web a fi de conèixer en tot moment l’última versió. Es recorda a l’usuari que, l’accés a aquest lloc web, el deixar informació en ell a través dels seus formularis, la descàrrega de continguts, i/o l’ús dels seus serveis comporta l’acceptació expressa de l’usuari d’aquesta política de privadesa i tractament de dades personals, sent la seua responsabilitat la lectura de la mateixa. En cas en què l’usuari no estiga d’acord haurà d’abstenir-se de navegar per aquest lloc web, deixar les seues dades, descarregar continguts i/o utilitzar els serveis del lloc de manera que no es comuniquen les seues dades personals ni a COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. realitzant una navegació anònima. Informació de Contacte S’informa a l’usuari que es rebrà amb agraïment els comentaris que l’usuari li puga proporcionar en relació amb aquesta política de privadesa i protecció de dades personals. A tals efectes o per a realitzar qualsevol consulta en relació amb la mateixa, l’usuari podrà posar-se en contacte amb COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGETICOS C Y C COOP. V. , tant per mitjans electrònics com mitjançant correu postal en l’adreça que es mostra a continuació: C/ HUELVA, 1 – 2 – 5, 46470 – CATARROJA, Ó  administracion@aeioluz.com