La biomassa és una de les energies renovables amb major creixement en el món, i com a font d’energia sostenible, ideal per a llars i negocis. Permet un estalvi econòmic important en utilitzar els residus de la naturalesa que no poden ser utilitzats per a una altra fi. Malgrat tot, segueix sense ser impulsada per les administracions.

La biomassa és una de les energies renovables amb més projecció en l’actualitat, però també de les més desconegudes i de les menys recolzades per les administracions públiques. Utilitzada cada dia per més i més gent, pretén cobrir la gran demanda d’energia que reclama la societat dia després de dia i de la qual s’ha convertit en la perfecta solució davant els problemes que s’acumulen en aquest sentit.

Dins de la Unió Europea, França és el país que més explota l’energia de la biomassa, després de Suècia i Finlàndia. Espanya ocupa el sisè lloc encara que el context és ben diferent. Malgrat que s’han obert diverses plantes de biomassa en els últims anys, es troben inscrites a l’Associació de Productors d’Energies Renovables solament un total de 22 plantes de biomassa repartides al llarg de la geografia. La dura legislació en matèria d’energies renovables i la situació econòmica actual, han provocat un molt lent creixement d’un sector que pot produir energia renovable i un gran estalvi econòmic, del que ja ha gaudeixen altres països d’Europa.

Gràcies als avanços en enginyeria s’ha augmentat l’eficiència en la producció de biomassa, reduint costos i provocant un augment del consum. La seua labor principal: la conversió de biomassa en pellet o estella. La forma d’ús tradicional de la biomassa és com a combustible, obtenint-se energia mitjançant combustió directa. L’obtenció de biomassa apta per a l’ús com a combustible es pot dividir en diversos processos. Recollida de la matèria primera, ja siga de fonts de biomassa procedents de residus o de cultius energètics. Reducció i adaptació de la grandària inicial de la matèria primera. Assecat, barrejat i condicionat de la matèria primera. Producció de pellet. Garbellat i seleccionat. I, finalment, refredat.

Beneficis de la biomassa

Són molts els impactes positius de la biomassa a la societat. En termes econòmics s’ha de tenir en compte la creació de llocs de treball ja siga en les activitats de construcció, operació i manteniment de les plantes, així com en els sectors agrícola, forestal i de l’energia. D’altra banda, el cost d’aquesta energia és molt inferior al de l’energia convencional, sent aquest combustible més econòmic que el gasoil o el gas.

Alguns dels beneficis en l’àmbit mediambiental són la disminució de les emissions que contribueixen a crear efecte hivernacle. En el seu procés de combustió genera quantitats insignificants de contaminants sulfurats o nitrogenats, sent el seu balanç de CO2 i CO neutre. I també, la reducció dels riscos d’incendis forestals i plagues d’insectes, ja que la necessitat de biomassa millora la neteja de les muntanyes. A més, es redueixen els residus generats, en ser una forma de reciclatge d’aquests. I és que, per exemple, l’estalvi d’una caldera de biomassa sobre una de gasoil està entorn del 40%. Açò fa que amb la crisi econòmica, s’haja viscut un avanç en el consum d’energia procedent de la biomassa, sobretot en l’ús domèstic.

Espanya ocupa el sisè lloc d’Europa quant a producció d’energia primària a partir de biomassa sòlida. Fent un balanç sobre el 9.4% de consum d’energia procedent de fonts d’energia renovables, a Espanya, es reparteixen entre la biomassa i els residus en un 41,5%, l’energia eòlica un 25,5%, la hidràulica en un 18,1%, els biocarburants en un 8,5%, l’energia solar un 5,3% i la geotermia un 0,1%. I és que es tracta d’una energia que segons els experts, genera 60 vegades més ocupacions que el sector del gas, 30 vegades més que el del carbó i 10 vegades més que el nuclear i a més de forma competitiva pel menor cost de la biomassa sobre els combustibles fòssils. De fet, segons previsions el sector de la bioenergia pot generar 135 noves ocupacions per cada 10.000 habitants, front els 9 ocupacions que genera l’ús de combustibles fòssils.

Com impulsar la biomassa

Entre algunes de les propostes per a impulsar la biomassa, es troba:

  • Treballar en una proposta legislativa per a fomentar l’ús de les energies renovables, incloent la biomassa en calefacció i refrigeració.
  • Treballar una millora de la directiva comunitària d’edificis per a incrementar els incentius a l’ús d’energia renovable.
  • Fomentar l’estudi de millores dels resultats de les calderes de biomassa i reducció de la contaminació.
  • Animar als propietaris de xarxes de calefacció centralitzades a la seua modernització i l’ús de combustible biomassa.
  • Promoure entre els Estats Membres l’aplicació d’un IVA reduït a l’electricitat generada des de biomassa, i aprofitar el potencial de totes les formes rendibles de generació elèctrica amb biomassa.
  • Estudiar i desenvolupar esquemes de cultius energètics. I informar a agricultors i propietaris forestals sobre les propietats dels cultius energètics i les oportunitats que ofereixen.
Share This